Organizačný poriadok

← späť


I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
Článok 1 
Základné ustanovenia 

Organizačný poriadok Centra voľného času Tepličke nad Váhom je interný právny predpis vydaný na základe §11 ods.10 písm. g zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Tento organizačný poriadok je základnou vnútornou normou zamestnávateľa. Upravuje vnútorné členenie zamestnávateľa a pravidlá organizácie a riadenia. Určuje organizačné útvary zamestnávateľa, ich názvy, náplň činnosti a postavenie. Stanovuje základné funkcie, úlohy, zodpovednosť, práva a povinnosti organizačných útvarov a ich vedúcich zamestnancov, ako aj vzťahy medzi nimi. 
2. Organizačný poriadok zamestnávateľa vydáva riaditeľ, ktorý je zároveň oprávnený meniť a dopĺňať znenie organizačného poriadku.
3. Vedúci zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia zodpovedajú za dodržiavanie organizačného poriadku. 

Článok 2

Zriadenie a právne postavenie organizácie

Centrum voľného času, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom je  zriadené obcou Teplička nad Váhom. Centrum voľného času je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom.  Centrum voľného času vedie o svojom majetku účtovnú a operatívnu evidenciu a zároveň sa o majetok stará.                                                              Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia. Výchovný jazyk: slovenský jazyk.

Článok 3 

Predmet činnosti

Základným predmetom činnosti Centra voľného času je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, mládeže, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania ich voľného času. Zriaďuje sa ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. CVČ zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a rodičov podľa výchovného programu. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, pracovníci na dohodu, dobrovoľníci prostredníctvom:

 • pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch,
 • príležitostnej záujmovej činnosti formou jednorazových alebo cyklických podujatí,
 • individuálneho prístupu k talentovaným alebo zdravotne znevýhodneným,
 • spontánnej činnosti formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí a mládeže,
 • prázdninovej činnosti formou stálych, putovných, víkendových táborov a sústredení,

CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou, školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcich činnosť zameranú na deti a mládež a ďalšími právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré o ňu požiadajú. CVČ spolupracuje s občianskymi združeniami detí a mládeže, s odbornými a metodickými pracoviskami a ostatnými subjektmi detskými a mládežníckymi organizáciami, základnými, strednými a vysokými školami ako aj organizátormi aktivít voľného času, hospodárskymi a spoločenskými organizáciami, podnikateľmi a fyzickými osobami, v ktorých pôsobnosti je práca s deťmi a mládežou

II. OSOBITNÁ ČASŤ 

Článok 4

Organizácia vedenie a riadenia

CVČ je školské zariadenie. CVČ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má plnú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.CVČriadi a zodpovedá zaň riaditeľ. ktorého vymenúva starosta Obce Teplička nad Váhom na základe výsledkov výberového konania.                                                                                                                            Riaditeľ CVČ zriaďuje poradné orgány na posudzovanie problémov, ktorých závažnosť a rozsah si vyžaduje kolektívne zváženie. Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa sú:

 • Pedagogická rada
 • Rada CVČ

Riaditeľ ako štatutárny orgán CVČ organizuje celkovú činnosť CVČ, zodpovedá za činnosť CVČ a jeho hospodárenie a zastupuje CVČ navonok. Zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom, ktorý má CVČ zverený do správy.

Riaditeľka rozhoduje o:

 • prijatí člena do školského zariadenia,
 • uložení výchovných opatrení,
 • určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
 • uzatvára, končí a mení pracovný pomer a pracovnoprávne vzťahy pracovnému pomeru,
 • náplni pracovných funkcií zamestnancov zariadenia a náplne práce všetkých zamestnancov,
 • schvaľuje úväzky pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
 • určuje čerpanie a nástup dovolenky,
 • vysiela zamestnancov na pracovné cesty,
 • poskytuje pracovné voľno pri prekážkach v práci na strane zamestnanca a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu,
 • nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, o úprave pracovného času,
 • priznáva odmeny a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových predpisov (priznanie osobného príplatku a pod.),
 • zamestnancom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav,
 • zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-právnych a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou,
 • vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov CVČ,
 • vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách zariadenia, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný,
 • umožňuje zamestnancom uplatňovať v zdravotníckom zariadení komplexnú zdravotnícku starostlivosť,
 • zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o BOZP a PO, za tým účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými predpismi,
 • vstupuje do jednania s inými právnymi subjektmi v súvislosti so sponzorskou činnosťou a reklamným využitím CVČ.

Pedagogický pracovník, pracovník na dohodu, dobrovoľník plní tieto úlohy:

 • dbá na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných predpisov a nariadení,
 • zodpovedá za dodržiavanie všetkých predpisov týkajúcich sa BOZP pri činnosti Centra voľného času,
 • riadi sa záväznými hygienickými predpismi,
 • napĺňa ciele Výchovného programu,
 • riadi sa ročným plánom činností a podieľa sa na jeho vypracovaní a plnení,
 • podieľa sa na organizácii pravidelnej a príležitostnej činnosti,
 • riadi sa organizačným členením CVČ a popisom pracovnej činnosti,
 • pracovné úlohy pod vedením vedúceho zamestnanca plní samostatne a iniciatívne, prípadné problémy rieši vždy po dohode so svojím priamym nadriadeným,
 • pri plnení úloh sa riadi princípom efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného nakladania so zverenými hodnotami pre dosahovanie dobrých výkonov a plnenia úloh,
 • pracovník môže byť poverený zastupovaním iného pracovníka, počas jeho neprítomnosti,
 • okrem povinností stanovených v popise činnosti pracovníkovi je každý pracovník povinný v záujme plnenia úloh organizácie plniť príkazy nadriadených pracovníkov, plniť povinnosti vyplývajúce z pracovného a organizačného poriadku CVČ ako aj vyplývajúce z ostatných vnútorných príkazov, poriadkov a všeobecne platných smerníc,
 • v záujme úspešného plnenia úloh CVČ všetci pracovníci navzájom úzko spolupracujú. 
 • vedúci pracovníci sú povinní vytvárať podmienky pre dodržiavanie zásad dobrej spolupráce

Nepedagogický pracovník – ekonómka

    Je priamo podriadená riaditeľke CVČ a zodpovedá za tieto  činnosti:

 • vypracováva návrh rozpočtu a sleduje jeho priebežné čerpanie a kontrolu,
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel, predpisov o finančnom hospodárení,
 • zabezpečuje plnenie zásad a limitov čerpania rozpočtu CVČ stanovených nadriadenými orgánmi,
 • pripravuje podklady pre rozborovú činnosť vývoja jednotlivých  ukazovateľov a navrhuje opatrenia z hľadiska efektívnosti nákladov prác a služieb,
 • vykonáva štvrťročné, polročné a ročné účtovné uzávierky,
 • zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi,
 • zabezpečuje úhrady faktúr a ich správnu evidenciu,
 • zabezpečuje výber v hotovosti do pokladne a vedenie pokladničnej knihy,
 • vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenia,
 • zodpovedá za hospodárske prostriedky CVČ, zabezpečuje ich správnu evidenciu,,
 • zabezpečuje účtovný archív v oblasti finančného účtovníctva,
 • v prípade potreby zastupuje niektoré činnosti v CVČ,
 • spolupracuje s ekonomickým útvarom zriaďovateľa,
 • sleduje a zabezpečuje zálohové platby na teplo, el. energiu, plyn,
 • informuje riaditeľku CVČ o prípadných zmenách a úpravách v rozpočte CVČ,
 • je povinná informovať riaditeľku CVČ o finančných operáciách na účte CVČ,
 • dodržiava pracovný poriadok CVČ,
 • podáva návrhy na vyradenie majetku CVČ,
 • v spolupráci s riaditeľkou CVČ rozpisuje príspevok určený na príslušný kalendárny rok na jednotlivé účty rozpočtovej skladby,
 • počítačovo mesačne spracováva účtovné operácie /banka, pokladňa, čerpanie miezd, odpisy HIM, prípadne ďalšie príležitostné účtov. operácie/ podľa platnej účtovnej osnovy,
 • zvyšuje si odborné vzdelanie štúdiom odbornej literatúry, zúčastňuje sa školení týkajúcich sa zvereného úseku,
 • zverejňovanie výkazov a účtovných závierok v RISS,
 • vypĺňanie štatistických výkazov,
 • vyhotovovanie a zverejňovanie objednávok a faktúr,
 • zodpovedá za správu evidenciu majetku, zabezpečuje podklady pre inventarizáciu.

Zamestnanci CVČ, práva, povinnosti a zodpovednosť

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecne právne a vnútorné predpisy CVČ. Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce s pracovnoprávnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.

Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť:

 • plniť príkazy priameho nadriadeného,
 • využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,
 • dodržiavať pracovný čas,
 • dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
 • zmenu osobných údajov, prípadne iné zmeny dôležitého charakteru je pracovník povinný bezodkladne ohlásiť na úsek nepedagogických zamestnancov alebo riaditeľovi,
 • ochraňovať majetok zariadenia, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom zariadenia a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou, alebo zneužitím,
 • upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné, alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému.

 Každý zamestnanec má tieto práva:

 • právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva a spoločenského významu,
 • zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,
 • požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre bezpečnú prácu,
 • dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce, oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim vykonávanú.

Článok 5

Poradné orgány

Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu sú pri CVČ zriadené poradné orgány a komisie, ktoré zriaďuje buď riaditeľ/ka CVČ, alebo sú zriadené zo zákona.

Pedagogická rada

Poradným orgánom riaditeľky CVČ je pedagogická rada. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci CVČ. Schôdze pedagogickej rady zvoláva a vedie riaditeľka CVČ podľa potreby, spravidla jedenkrát mesačne.

Pedagogická rada prerokúva ročný plán činnosti, hodnotí jeho plnenie, zaoberá sa závažnými otázkami výchovno-vzdelávacej činnosti a podobne.

Rada školského zariadenia

Poslanie, úlohy Rady školského zariadenia a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Rada školského zariadenia je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školského zariadenia a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce zamestnancov CVČ, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v CVČ. Rada školského zariadenia sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu.

Škodová a odškodňovacia komisia

Jej úlohou je navrhovať po prerokovaní s riaditeľkou CVČ uplatňovanie nárokov na náhradu škody alebo postihov zamestnancov alebo členov CVČ. Je trojčlenná. Predsedu komisie a jej členov vymenúva riaditeľka CVČ. Komisia zasadá podľa potreby a podáva návrhy na riešenie prípadov vždy písomne.

Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia

Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie a o správe majetku. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľke CVČ písomný návrh na vysporiadanie prípadných inventarizačných rozdielov alebo usporiadaní poškodeného a neupotrebiteľného majetku zariadenia. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje riaditeľka CVČ. Okrem určenej inventarizácie komisia preberá majetok CVČ pridelený do osobného užívania, od odchádzajúceho zamestnanca a tiež podpisujú zápisnicu o prebratí majetku. Komisia sa schádza podľa potreby a zvoláva ju predseda komisie.                                                       

Článok 6

Organizačné členenie

Pedagogický úsek: 

 • riaditeľ
 • vychovávatelia
 • externí zamestnanci

Poradné orgány

Pedagogická rada.

Tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci Centra voľného času  v Tepličke nad Váhom. Schádza sa podľa plánu, 3-krát ročne, alebo podľa potreby . Zvoláva ju riaditeľ Centra voľného času. O priebehu rokovania sa vedie zápisnica s prijatými závermi. Pedagogická rada prerokúva  zásadné výchovno-vzdelávacie otázky činnosti centra, vyjadruje stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní a k opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov.

Rada školského zariadenia pri Centre voľného času v Tepličke nad Váhom

Poslanie, úlohy Rady školského zariadenia a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Rada školského zariadenia je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školského zariadenia a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce zamestnancov CVČ, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v CVČ. Rada školského zariadenia sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu.

Článok 6

Plánovanie

Činnosť centra voľného času v Tepličke nad Váhom sa uskutočňuje podľa plánu. V Centre voľného času v Tepličke nad Váhom sa zostavujú plány:

 • Plán činnosti centra voľného času,
 • Tematický plán záujmového útvaru,
 • Rozvrh týždennej činnosti záujmových útvarov
 • Rozpočet na aktuálny kalendárny rok

 Hodnotenie plnenia hlavných úloh sa vykonáva polročne.

Hodnotenie plnenia ročných plánov a hospodárenia sa vykonáva raz ročne v Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti podľa platných predpisov.

Článok 7

Pracovný čas a doba odpočinku

Pracovný čas podľa § 85 Zákonníka práce

Evidencia dochádzky a náhradné voľno

Každý zamestnanec Centra voľného času v Tepličke nad Váhom je povinný riadne sa zapisovať  evidencie dochádzky. Dochádzkové listy predkladá  riaditeľovi k 4. v mesiaci. Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku a odchádzať z neho až po skončení pracovného času. Pri dlhodobejšom opustení pracoviska / nad 30 min/ sa zamestnanci zapisujú do knihy evidencie odchodov z pracoviska, ktorá je uložená na prístupnom a viditeľnom mieste.

Evidenciu náhradného voľna vedie   riaditeľ  Centra voľného času v Tepličke nad Váhom. Čerpanie náhradného voľna nesmie narušiť plynulosť prevádzky Centra voľného času v Tepličke nad Váhom

Článok 8

Dokumentácia Centra voľného času v Tepličke nad Váhom

Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom vedie podľa § 11 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s §8 ods.3 a 4 vyhl. Č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a podľa ostatných všeobecne záväzných predpisov túto pedagogickú dokumentáciu:

 • Výchovný plán , výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu centra,
 • triedna kniha,
 • plán práce,
 • školský poriadok,                                                                                                                                                      Ďalšia dokumentácia:     
 • zriaďovacia listina,
 • štatút,
 • organizačný poriadok,
 • prevádzkový poriadok
 • registratúrny poriadok a plán
 • pracovný poriadok
 • záznamy z kontrolnej činnosti,
 • záznamy z pedagogických a iných porád,
 • interné riadiaco-organizačné normy, smernice, 
 • rozvrh hodín pravidelnej záujmovej činnosti,
 • účtovná evidencia,
 • evidencia pošty,
 • evidencia dochádzky a náhradného voľna,
 • prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,
 • prehľad príležitostnej a prázdninovej činnosti,
 • ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,
 • evidencia školských úrazov,
 • rozhodnutia riaditeľa centra.

Článok 9

Organizácia záujmovej činnosti

Prihlášky do záujmových útvarov sa odovzdávajú v centre voľného času na príslušný rok v septembri kalendárneho roka. Počet žiakov v záujmových útvaroch sa určuje s prihliadnutím na charakter vykonávaných činností a na bezpečnosť žiakov. Záujmový útvar sa schádza spravidla raz týždenne. Časová jednotka útvaru trvá 60 minút. Záujmový útvar pracuje v jednom dni spravidla dve časové jednotky. Záujmový útvar vedie jeden zamestnanec Centra voľného času v Tepličke nad Váhom , ktorý zodpovedá za činnosť záujmového útvaru riaditeľovi centra. Z bezpečnostných a iných dôvodov môžu výnimočne viesť záujmové útvary dvaja zamestnanci Centra voľného času v Tepličke nad Váhom  V takomto prípade zodpovedá za činnosť záujmového útvaru zamestnanec určený riaditeľom Centra voľného času v Tepličke nad Váhom.                                                                            Pre zdravotne postihnuté deti sa môžu zriaďovať špeciálne záujmové útvary. Záujmové útvary sa môžu zriaďovať aj pre rodičov s deťmi a pre problémovú mládež. Na každé podujatie v rámci príležitostnej činnosti vychovávatelia predkladajú riaditeľovi Centra voľného času v Tepličke nad Váhom na schválenie prípravu na podujatie.

Článok 10

Prevádzka v Centre voľného času v Tepličke nad Váhom                                                                                            Prevádzka v Centre voľného času v Tepličke nad Váhom je vo voľnom čase detí a mládeže počas celého roka a cez školské prázdniny. Práca v záujmových útvaroch spravidla začína po 15.septembri  a končí v júni príslušného školského roka. Cez školské prázdniny záujmové útvary nepracujú. Počas školských prázdnin  sa uskutočňuje prázdninová činnosť –  oddychového a rekreačného charakteru.

Článok 11

Hospodárenie Centra voľného času v Tepličke nad Váhom 

 Riadi sa zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom vedie účtovníctvo o majetku, príjmoch a výdavkoch samostatne v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov. Zriaďovateľovi predkladá správu o výsledkoch hospodárenia. Po schválení rozpočtu zriaďovateľom sa tento rozpisuje podľa položiek. Rozpočet schválený zriaďovateľom je pre centrum záväzný. Ekonomický úsek eviduje rozpočtové výdaje zariadenia, kontroluje a sleduje ich čerpanie. Nariaďovanie a schvaľovanie hospodárskych operácií pre obeh účtovných dokladov sa riadi platnými smernicami. Oprávnenie podpisovať písomnosti s finančným dosahom má riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom. Oprávnenie podpisovať bankové operácie majú zamestnanci Centra voľného času v Tepličke nad Váhom v podpisovom vzorníku príslušnej banky.

Článok 12

Úhrada nákladov spojených s činnosťou centra

 Na táboroch, víkendových pobytoch sa zúčastňujú len deti a mládež, za ktorých rodičia alebo zákonný zástupca uhradia v určenom termíne náklady na túto činnosť. Povinnosť uhradiť náklady na  pravidelnú i príležitostnú  činnosť detí a mládeže prevezmú rodičia podpisom prihlášky na túto činnosť. Ak člen záujmového útvaru ukončí svoju činnosť predčasne, suma splatená pri zápise sa mu nevracia. Peňažné hotovosti od žiakov, študentov, rodičov prijíma vychovávateľ záujmovej činnosti , ktorý má písomné uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanec preberá zodpovednosť za zverené hotovosti, ktoré je povinný vyúčtovať v zmysle platných predpisov.

Článok 13

Ukladanie pracovných úloh

Riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom  je v zmysle platnej legislatívy a vnútorných predpisov vedúcim zamestnancom. Je oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny /§9 zákonníka práce/.

Pracovné úlohy vedúci zamestnanci určujú a ukladajú ústne alebo písomne. Všetky uložené úlohy majú byť konkrétne, adresné, zreteľné a vykonateľné.

Riadiaco-organizačné normy, smernice, príkazy, inštrukcie, a pod., ktoré sú zásadného dosahu, vydáva riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom . Táto písomná agenda sa riadne protokoluje a archivuje podľa platných predpisov. Zamestnanci sú povinní túto agendu riadne uschovať, dôkladne sa s jej obsahom oboznámiť a tento dodržiavať.

Článok 14

Protokolovanie zásielok ich preberanie a odovzdávanie

Nakladanie so zásielkami sa spravuje registratúrnym poriadkom.

Podpisovanie písomností

Riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom  ako štatutárny zástupca poverený zriaďovateľom podpisuje dohody, zmluvy, vnútro organizačné normy, spisy, správy, návrhy adresované nadriadeným orgánom. Kontroluje faktúry, objednávky, bločky.

Zamestnanci CVČ vybavujú organizačné záležitosti vyplývajúce z ich pracovných náplní, ktoré po odkonzultovaní s riaditeľkou Centra voľného času v Tepličke nad Váhom jej predkladajú na podpis.

Článok 15

Ukladanie a vyraďovanie písomností

Úschovu a zakladanie písomností centra upravuje registratúrny poriadok, vyraďovanie písomností centra upravuje zákon o archívnictve č.364/2020 Z. z.

Článok 16

Inventarizácia

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Spôsob vykonávania inventarizácie upravujú predpisy na úseku účtovníctva ( zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou. Pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou.

Inventarizáciu v centre zabezpečuje ekonomický úsek. Členov inventarizačnej komisie menuje riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom

III. ZÁVEREČNÁ ČASŤ 

Článok 17

Záverečné a zrušovacie ustanovenie

 1. Ruší sa organizačný poriadok z 01.09. 2014.
 2. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov CVČ .
 3. Zmeny a písomné  doplnky k organizačnému poriadku schvaľuje riaditeľ CVČ.

Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť od: 15.10. 2021

Schválený pedagogickou radou : 15.10. 2021

V Tepličke nad Váhom 15.10. 2021

Mgr. Anna Bolčeková

riaditeľka CVČ Teplička nad Váhom

Príloha č. 1

Centrum voľného času Tepličke nad Váhom

Organizačná štruktúra

Riaditeľ/ka CVČ 
Ekonomické a administratívne oddelenieOddelenie záujmových útvarov  hospodársko-správne oddelenie
Ekonóm/kaAdministratívna pracovníčka Interní zamestnanciZamestnanci na dohoduDobrovoľnícka činnosť UpratovačkaÚdržbárKurič 

Pravidelná záujmová činnosť v oblasti: spoločensko – vednej, prírodovednej, kultúry a umenia,telovýchovy a športu,  turistiky a branných športov,rodičia a deti

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom

Ihrisko na Močiari