O CVČ

Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež do 30 rokov s celoročnou prevádzkou. Zabezpečujeme záujmovú, výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú činnosť, aby mohli všetky deti, mládež ale aj dospelí bez rozdielu veku, sociálneho zázemia, príslušnosti tráviť zmysluplne svoj voľný čas. Podieľame sa tak na rozvoji ich záujmov, talentu, nadania a sebauvedomenia.

Počas celého roka zabezpečujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež. Dôraz kladie najmä na nové formy spolupráce s miestnou samosprávou, na rozvoj informačných a poradenských služieb, vytvára podmienky pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v záujme účinného napĺňania regionálnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.

CVČ je  otvoreným školským zariadením pre všetkých záujemcov, ktorí chcú    využiť možnosti práce v záujmových útvaroch alebo majú záujem o účasť na príležitostnej činnosti, prázdninovej činnosti  a spontánnych podujatí.

Vo svojej činnosti spolupracujeme so školami, klubmi, mimovládnymi  organizáciami a všetkými, ktorí chcú pre deti, mládež a dospelých niečo užitočné urobiť. Obsah činnosti je otvorený, vychádza: zo záujmov  detí, ich rodičov, účastníkov, z potreby výchovy .

Centrum voľné času vykonáva svoju činnosť podľa Zákona NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z.z., Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na dané školské roky,  Štatút a Výchovného programu CVČ.

Pre svoju činnosť využíva CVČ  priestory telocvične, ale i priestory základných škôl, , športovísk ako aj priestory iných zariadení v obci, prírodu, plaváreň v Žiline.

Štruktúru výchovných pracovníkov tvoria:pedagógovia, profesionálni pracovníci z rozličných oblastí spoločenského života /športovci , technici, umelci/amatéri, dobrovoľníci. Využívajú metódy a formy, ktoré podporujú rozvoj: sebadôvery, spontánnosti prejavu, tvorivosti, aktivity bez strachu a obáv zo zlyhania, z neúspechu.

CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s mládežou pre školské zariadenia, občianske združenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a ďalším právnickým a fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.